خدمات پسیو شبکه

پیاده سازی سیسکو

خدمات پسیو شبکه شرکت پشتیبان شبکه پایدار مراحل اجرای پسیو شبکه بازدید از محل پروژه ابتدا کارشناسان متخصص پسیو شبکه رایکانت از محل انجام پروژه بازدید کرده و اطلاعات مورد نیاز اولیه برای طراحی، مقدمات اجرای پروژه پسیو شبکه و پیش‌فاکتور را جمع‌آوری می‌کنند. بازدید کارشناس به منظور  جمع‌آوری اطلاعاتی مانند متراژ، مسیرهای عبوری و […]